Get Adobe Flash player
Menu G?wne

Witam na mojej oficjalnej stronie internetowej.

Nazywam si? Mieczys?aw Burek, jestem ?onaty czworo dzieci. Wykszta?cenie ?rednie - technik elektronik o specjalno?ci radiotechnika i telewizja. Mieszkam w Rani?owie od wielu lat anga?uj?c si? spo?eczne. Prowadz? dzia?alno?? gospodarcz? z zakresu produkcja wyrobw wiklinowych.


 • obecnie pe?ni? funkcj? Przewodnicz?cego Rady Powiatu w Kolbuszowej

 • jestem Liderem Terenowym Podkarpackiego Zwi?zku By?ych Pracownikw PGR, gdzie dzia?am jako wolontariusz w powiatach kolbuszowskim i rzeszowskim od 2001 roku

 • jestem cz?onkiem Zarz?du Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju O?wiaty, Kultury, Sportu w Rani?owie od 12 lat.

 • obecnie pe?ni? funkcj? Przewodnicz?cego Komisji Krajowej Krajowego Zwi?zku By?ych Pracownikw PGR.

 • pe?ni?em funkcj? ?awnika s?dowego przez 8 lat w S?dzie Rejonowym w Kolbuszowej

 • przez 8 lat by?em cz?onkiem rady so?eckiej wsi Rani?w

 • by?em przewodnicz?cym Stowarzysze? Powiatu Kolbuszowskiego przez 4 lata.

 • pe?ni?em funkcj? Prezesa Klubu Sportowego RANI?OVIA Rani?w przez 7 lat, w ktrej wyst?powa?y dru?yny seniorw oraz juniorw starszych i m?odszych graj?cej w V lidze.

 • z mojej inicjatywy powsta?o rwnie? Ognisko pi?karskie dla dzieci wczesnoszkolnych i szkolnych z terenu Gminy Rani?w.

 • corocznie w okresie wakacyjnym dzieci bra?y udzia? w turnieju pi?karskim Liga Podwrkowa

 • w ka?dej gminie powiatu Kolbuszowskiego zorganizowa?em szkolenia z zakresu wyrobw wiklinowych, po czym prac? znalaz?o kilkana?cie osb maj?cy alternatywne ?rd?o zarabiania pieni?dzy.

 • jestem koordynatorem sprowadzania ?ywno?ci dla Gminy Rani?w i Gminy Dzikowiec oraz dla szk? z terenu powiatu kolbuszowskiego.

W obecnej kadencji do wi?kszych inwestycji mo?na zaliczy? remont O?rodek Zdrowia w Rani?owie, natomiast w Woli Rani?owskiej zosta? przeniesiony O?rodek Zdrowia do budynku Przedszkola i jest wyposa?ony na wysokim poziomie. W 2011 roku zosta?a wyremontowana droga powiatowa na odcinku 1034mb Rani?w Wola Rani?owska, przy udziale ?rodkw z Urz?du Gminy Rani?w 20 3000z?. ponadto w 2012 roku w miejscowo?ci Posuchy remont drogi 1300 mb przy udziale ?rodkw Urz?du Gminy w kwocie 177,698,47 natomiast na odcinku 702 mb w Por?bach Wolskich remont wykonano w ca?o?ci ze ?rodkw powiatu i sponsora.

Pe?ni?c funkcj? radnego III kadencji Rady Powiatu Kolbuszowskiego a zarazem Cz?onka Zarz?du Powiatu przyczyni?em si? do realizacji jak?e istotnych dla naszej gminy inwestycji z zakresu infrastruktury: droga powiatowa w Korczowiskach, blisko 2,5 km drogi relacji Zielonka Mazury, most i ponad 2 km nowego dywanika w Por?bach Wolskich, doko?czenie odcinka w Woli Rani?owskiej Pozdu?. Realizacja ponad 7,5 km drogi powiatowej Rani?w Wola Rani?owska Wilcza Wola, wykonanie chodnikw w Woli Rani?owskiej i Rani?owie oraz pog??bianie roww. przydro?nych m. in. w Korczowiskach, Posuchach, Por?bach Wolskich

Owocem pracy w terenie s? r?nego rodzaju programy, ktrych jestem pomys?odawc? oraz realizatorem:

Poni?ej przedstawiam moje niektre osi?gni?cia dla lokalnego ?rodowiska.

program Ognisko - Fundacja PZU

program Masz pomys? podziel si? posi?kiem - Firma DANONE

program Aktywna Wiosna - Fundacja J&S PRO BONO POLONAIE

program Rwne szanse Kolorowa Akademia - Fundacja Batorego

program Razem - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

program Kolonie Letnie Prawdziwe wakacje - Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie

program Ognisko - Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

program Ognisko Integracyjne- ?rodki w?asne Stowarzyszenia

program Ognisko Integracyjne- Program Integracji Spo?ecznej

program ?wietlica Program Integracji Spo?ecznej

program Aerobik - Program Integracji Spo?ecznej

program Ognisko integracyjne - Wojewdzki Urz?d Pracy w Rzeszowie Kapita? Ludzki

program Nasza ma?a integracja Program Integracji Spo?ecznej

program Oczekuj? pomocy Program Integracji Sp?ecznej

program Ognisko Program Integracji Spo?ecznej

program ?wietlica socjoterapeutyczna Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej w Rzeszowie

program My te? chcemy si? bawi? ?rodki w?asne Stowarzyszenia

program Po?yteczne Ferie- pomys? dla SP w Zielonce zrealizowany ze ?rodkw Fundacji Wspomagania Wsi.

projekt Spotkania ?wi?teczne skierowany do dzieci i m?odzie?y z terenu gminy Rani?w

projekt Po?yteczne ferie skierowany do dzieci z przeznaczeniem na zagospodarowanie czasu wolnego na feriach zimowych,

projekt Okresowe zatrudnienie w latach 2003-2004 dla osb d?ugotrwale pozostaj?cym bez pracy,

projekt Rzeczpospolita internetowa

projekt Kapliczki i krzy?e przydro?ne Gminy Rani?w - zako?czony wydaniem ksi??ki.

projekt Wigilia organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju O?wiaty, Kultury, Sportu w Rani?owie

za?o?enie Ogniska pi?karskiego w Zielonce

pomys?odawca i koordynator projektu Sobtki Rani?owskie

program Biesiada Rodzinna program realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju O?wiaty, Kultury, Sportu w Rani?owie

program realizowany corocznie Wigilia realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju O?wiaty, Kultury, Sportu w Rani?owie

pomys?odawca wsplnie z Panem Piotrem Sakowskim programu edycyjnego P?ywam jak Otylia realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju O?wiaty, Kultury, Sportu w Rani?owie

koordynowanie sprowadzania i rozdysponowanie ?ywno?ci z Banku ?ywno?ci z Rzeszowa w tym:
- 20000kg przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju O?wiaty, Kultury, Sportu w Rani?owie wsplnie z GOPS Rani?w

- 22000kg przez Stowarzyszenie Podkarpacki Zwi?zek By?ych Pracownikw PGR wsplnie z GOPS Rani?w

- 35000 kg owocw i warzyw przez Stowarzyszenie Podkarpacki Zwi?zek By?ych Pracownikw PGR


Koordynator spo?eczny - Niepubliczne Przedszkole Ognisko w Rani?owie - prowadzone przez Stowarzyszenie Podkarpacki Zwi?zek By?ych Pracownikw PGR.

Realizacja wymienionych projektw by?a mo?liwa dzi?ki uzyskanemu wsparciu r?nych Instytucji, Fundacji, Urz?dw, osb prywatnych i funduszy unijnych. W okresie realizacji wymienionych przedsi?wzi?? prac? znalaz?o 17 osb.

W przypadaj?cych 16 listopada 2014 r. wyborach samorz?dowych ponownie ubiegam si? o mandat radnego Rady Powiatu Kolbuszowskiego i prosz? o poparcie mojej kandydatury. Lista nr 3 pozycja 1.

 
Aktualnie odwiedza nas 2 gości 
Odsłon : 3869